About Us

Our work strives to enhance our sense of surroundings, identity and relationship to others and the physical spaces we inhabit, whether feral or human-made.

Selected Awards
  • 2004 — Aga Khan Award for Architecture
  • 2009 — Mies van der Rohe Award
  • 2013 — AIA/ALA Library Building Award
  • 2015 — Best Interior, Designers Saturday
  • 2016 — AIA New York Honor Award

SERVEIS

Direcció d'Execució d'Obra + Control de Qualitat + Coordinació Seguretat i Salut

Direcció d’Execució d’Obres, Control de Qualitat i totes les responsabilitats en matèria de Seguretat i Salut, serveis per als quals l’equip de PLAAT ha desenvolupat en els seus anys d’experiència un exclusiu protocol de treball per estudiar, detectar incidències i resoldre-les sempre aportant les òptimes solucions constructives a obres des de la primera intervenció en el procés de disseny d’aquestes. 

PLAAT aporta a aquest servei de manera ineludible la millora de l’bagatge que li ha conferit la seva dilatada experiència en Direcció d’Execució d’aquells més de 1.890.000 m2 d’obra edificada, millorant substanciosament les garanties d’èxit de tot procés constructiu.

Project i Direcció d'Obra

Coordinació i gestió d’obra control de plannings i assumpció de responsabilitat en licitació, contractació i coordinació dels diferents industrials que intervenen en una obra, per tal de lliurar l’obra a promotor finalitzada tant en l’àmbit constructiu com en l’administratiu. Per garantir una qualitat en la prestació d’aquest servei, l’equip de tècnics de PLAAT ha creat un estricte protocol professional i amb el ofereix als seus clients la GESTIÓ INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓ de tot tipus d’edificacions, coordinant la gestió d’obres des de la primera actuació administrativa fins a la completa legalització d’aquest. La seva experiència en aquest camp li ha permès obtenir una visió globalitzada de la vida d’una obra i, en conseqüència, optimitzar les seves capacitats també com a Direcció d’Execució de totes les obres. En aquest exercici de la seva professió com a Project Manager, el nostre equip ha anat perfilant la seva cartera d’industrials i constructores de volum que operen amb diligència, classificat per especialitats en cadascuna de les matèries que intervenen en obra, i de les quals es té testimoni directe de experiència professional per la seva satisfactòria i profitosa intervenció a altres obres que ha coordinat PLAAT.

Quantity Surveyors

PLAAT ha forjat una sòlida experiència en prestació de serveis de Quantity Surveyor (elaboració d’ESTAT D’AMIDAMENTS i confecció de PRESSUPOSTOS, CONTROL DE COSTOS en fase de projecte i en fase d’obra, PLANIFICACIÓ d’obra …), exercitant aquesta comesa en la major part dels processos constructius que lidera i per a tot tipus d’edificacions. El procés de prestació d’aquests serveis indicats li aporta a PLAAT una visió més global de el projecte i un coneixement rigorós i exhaustiu de tots els seus aspectes, aportant en conseqüència totes les garanties d’èxit i efectivitat a la inversió de promotor.

Monitoring

L’equip de PLAAT s’ha consolidat en els últims anys com a especialista en Project Monitoring; arran de la crisi econòmica que ha patit el sector seus tècnics han extret la seva experiència com a gestors econòmics d’obres per especialitzar-se més en la prestació de serveis de PROJECT MONITORING, auditories de viabilitat i posterior assessorament (control i seguiment tècnic en matèria econòmica) de obres per a entitats financeres, garantint l’optimització de l’capital que han posat a disposició dels seus clients i destinar-los als efectes i en els termes previstos. En aquesta matèria, des de la seva primera intervenció han acumulat més de 70 obres monitoritzades.

Projectes, Auditories i Consultoria de Projectes

La intervenció tècnica d’PLAAT en un Projecte, no es limita a la fase d’execució d’aquest, sinó que aquest aporta la seva experiència i bagatge com a assessoria tècnica d’obra en les primeres fases d’elaboració d’un projecte, col·laborant en l’establiment dels seus objectius en termes de temps, cost i qualitats que s’han de dissenyar. Així mateix, PLAAT elabora AUDITORIES DE PROJECTES que consisteixen en un exhaustiu estudi i anàlisi de el document executiu amb l’objectiu de garantir que compleix amb tota la normativa i conté tota la documentació preceptiva, s’adequa a les necessitats de promotor, sigui complet i defineixi l’obra de manera que minimitzi la possibilitat d’aparició d’imprevistos. No obstant això, aquest equip està igualment preparat per exercir com PROJECTISTA autònom en tot tipus de PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ de qualsevol tipus d’edificis, de REFORMA o REHABILITACIÓ de qualsevol tipus d’edificacions i fins i tot URBANITZACIÓ i ENDERROC.